Zdjęcie przedstawiające Mateusza CiborowskiegoMateusz Ciborowski – od kilkunastu lat zajmuje się tematyką dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W roku 2007 zaprojektował pierwszy na świecie system do wypożyczania książek cyfrowych on-line dedykowany osobom niewidomym dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Za co dostał w roku 2014 nagrodę Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.
W latach 2011-2014 w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji, którego liderem był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził audyty i doradztwo dla ponad 300 instytucji publicznych. Od roku 2011 w ramach pracy dla Akces Lab przeprowadził setki audytów, szkoleń, doradztwa. Pracował przy opracowaniu i wdrożeniu dostępności dla serwisów premier.gov.pl, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 2012 – 2013. Prowadził audyty stron dla Senatu RP, Rządowego Centrum Legislacji, Najwyższej Izby Kontroli i wielu innych. W roku 2017 był autorem poradnika na temat przygotowywania dostępnych grafik. W 2018 roku doradzał Urzędowi Miasta Warszawy przy pracy nad dostępnością szeregu stron urzędu. Od stycznia 2019 w Ministerstwie Cyfryzacji jest członkiem zespołu UX gdzie dba o dostępność między innymi nowej wersji serwisu gov.pl. Od roku 2019 jest ekspertem oceniającym wnioski dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest współtwórcą marki Akces Lab www.akceslab.pl.
Mateusz Ciborowski jest osobą słabowidzącą i w przeciwieństwie do wielu innych ekspertów dostępność to dla niego nie tylko sucha teoria, ale wręcz przeciwnie także rzeczywistość, z którą sam styka się, na co dzień. Przez wiele lat uczył pracy z komputerem osoby niepełnosprawne w tym tracące wzrok; dzięki czemu wie, czego potrzebuje przeciętny użytkownik z niepełnosprawnościami. Dla Mateusza Ciborowskiego dostępność to wiedza, doświadczenie, pasja.


Zdjęcie przedstawiające dr Magdalenę Cyrklaff-GorczycęDr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo specjalizuje się w badaniu użytkowników informacji, psychologii mediów i nowych technologii oraz nowoczesnych usług informacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym. Prowadzi konsultacje psychologiczne w Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Osobistego UMK. Jako psycholog i niezależny konsultant wspiera firmy w rozwoju pracowników, projektowaniu strategii marki i PR oraz produktów cyfrowych. W swoich badaniach i szkoleniach uwzględnia również problematykę UX oraz architektury informacji serwisów internetowych.


Zdjęcie przestawiające dr hab. Małgorzatę CzerwińskąDr hab. Małgorzata Czerwińska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (obecnie: nauki o komunikacji społecznej i mediach). Działalnością naukową, zawodową i społeczną związana również z pedagogiką specjalną, zwłaszcza tyflopedagogiką. Bibliotekoznawca, specjalista z zakresu informacji naukowej, nauczyciel, dziennikarz. Problematyka badawcza ma charakter interdyscyplinarny (bibliologia, informatologia, pedagogika specjalna): funkcjonowanie psychospołeczne, bierne i czynne uczestnictwo w kulturze, bibliotekarstwo i czytelnictwo, komunikacja społeczna, dostęp do informacji (w tym system Braille’a, materiały i technologie alternatywne i wspomagające) osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzroku, twórczość i książka literacka autorów z niepełnosprawnością, zwłaszcza wzroku, biblioterapia, pedagogika biblioteczna, pedagogika medialna, teoria i historia książki i biblioteki, czytelnictwo współczesne, informatologia. Autorka 101 publikacji recenzowanych (książki, wydawnictwa pod redakcją, hasła encyklopedyczne, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach) i około 250 publikacji prasowych (publicystyka społeczno-kulturalna, wywiady, felietonistyka, recenzje). Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej


Zdjęcie przedstawiające dr hab. Małgorzatę Fedorowicz-KruszewskąDr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: roli bibliotek i innych instytucji sektora kultury w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności koncepcji ekologicznych i zrównoważonych bibliotek; dostępu do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; projektowania uniwersalnego w instytucjach kultury. Jest autorką trzech książek, z których najnowsza to Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016 r.). Ponadto jest redaktorem kilku prac zbiorowych i autorem kilkudziesięciu artykułów.


Zdjęcie przedstawiające dr Wandę Matras-MastalerzDr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Maciej Motyka – specjalista w zakresie technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami z 14 letnim doświadczeniem, konsultant ds. wdrażania Konwencji ONZ, realizator wielu projektów poprawiających dostępność cyfrową jak i infrastrukturalną w Polsce. Na co dzień Regionalny Dyrektor Sprzedaży w firmie Altix Sp. z o.o. zajmującej się wdrażaniem rozwiązań technologicznych oraz szkoleniami i doradztwem z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

 


Zdjęcie przedstawiające dr Julitę Niedźwiecką-Ambroziak Dr Julita Niedźwiecka-Ambroziak – doktor nauk społecznych. Koordynator działalności punktów bibliotecznych organizowanych przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w placówkach dla osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym. Autorka artykułów i publikacji naukowych, m.in. z zakresu zarządzania jakością w bibliotekach, wizualizacji informacji i elektronicznych źródeł informacji. Realizowała projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotację MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Obecnie odpowiedzialna za koordynację merytoryczną projektu ministerialnego “Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury OCCiN”.


Zdjęcie przedstawiające dr Emilię Śmiechowską-PetrovskijDr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, wykładowca, wieloletni ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ds. weryfikacji podręczników i książek pomocniczych w brajlu i powiększonym druku, rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka ponad 40 opracowań naukowych i popularnonaukowych z obszaru tyflopedagogiki, w tym monografii: Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników (2016), Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki (K. Krawiecka, E. Śmiechowska-Petrovskij, M. Żelazkowska, 2016), czy Edukacja wizualna osób niewidomych w zakresie sztuk pięknych (2021).


Zdjęcie przedstawiające Arletę TuleyaArleta Tuleya – pedagog, kierownik Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Od ponad 30 lat prowadzi pracę biblioteczną i organizuje zajęcia kulturalne dla osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym klub filmowy dla osób niewidomych i słabowidzących oraz wystawy twórczości w Galerii Ośrodka), prowadzi autorskie zajęcia czytelniczo-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z głębszymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, z dysfunkcjami narządów: wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w komunikowaniu się. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz szkoleniowej z pedagogami i bibliotekarzami.


Marta Żaczkiewicz – audiodeskryptorka i redaktorka napisów dla niesłyszących. Współrealizowała projekty propagujące ww. techniki na Białorusi, Islandii i w Mołdawii. Współpracowała z festiwalami filmowymi w Polsce, na Białorusi i Ukrainie – w Kijowie przeprowadziła MasterClass z audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych podczas festiwalu Molodist. Nadzorowała wdrożenie audiodeskrypcji do Muzeum Marka Chagalla w Witebsku, Muzeum Narodowego w Mińsku oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Współpracuje ze producentami filmowymi, teatrami, instytucjami kultury. Działa na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu narażonych na wykluczenie społeczne. Certyfikowana Instruktorka Orientacji w Przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem. Fundatorka i Prezeska Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę. Właścicielka firmy Deskrypcja.pl.