Ikonkografiki dostępności: pismo punktowe, podjazd dla wózka, język migowy, osoba o lasce, osoba głucha

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska bibliotekarzy i czytelników, a także oczekiwaniom społecznym, które wybrzmiały w trakcie realizacji akcji #NieZostawiamCzytelnika, postanowiono ją kontynuować w poszerzonej formule.

Celem drugiej odsłony ogólnopolskiej kampanii #NieZostawiamCzytelnika jest przede wszystkim promowanie wdrażania rozwiązań technologicznych ułatwiających wszystkim grupom odbiorców dostęp online do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem  czytelników o szczególnych potrzebach.

Według statystyk w Polsce żyje ok. 3 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Poszerzenie oferty bibliotek o działania online skierowane do tej grupy osób jest więc przedsięwzięciem o ogromnym znaczeniu społecznym.

Do niedawna nieliczne grono bibliotek decydowało się na tłumaczenie PJM spotkań literackich lub dodanie napisów do nagrań. W niniejszej kampanii ważne jest zwiększenie oferty bibliotek dla osób z niepełnosprawnościami, także w kontekście wywiązywania się bibliotek z wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Celem długofalowym kampanii będzie znajomość narzędzi i rozwiązań, które bibliotekarze będą mogli wykorzystać w swoich działaniach także po zakończeniu realizacji projektu.

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia

  • popularyzacja czytelnictwa wśród różnych grup (w tym osób z niepełnosprawnościami) za pomocą form realizowanych online,
  • zwiększenie dostępu do wydarzeń literackich osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami,
  • upowszechnienie rozwiązań pomagających tworzyć ofertę skierowaną do osób o różnych potrzebach,
  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w tworzeniu oferty angażującej w działania czytelników z niepełnosprawnościami,
  • wzrost wrażliwości i świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami w środowisku bibliotecznym.